Știai că Legea Educației Naționale 1/2011 ne oferă….

Gratuitati și/sau reduceri:

Art. 205 (1) Studenţii beneficiază de asistenţă medicală şi psihologică gratuită în cabinete medicale şi psihologice universitare ori în policlinici şi unităţi spitaliceşti de stat, conform legii. (2) În timpul anului şcolar, studenţii beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Studenţii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, în limita bugetelor aprobate.

Prevederi privind bursele:

Art. 223 (8) Finanţarea cercetării ştiinţifice universitare se face conform prevederilor Ordonanţei nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei specifice domeniului cercetării-dezvoltării.

(9) Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxa de studii.

(10) Studenţii beneficiază de burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei, precum şi de burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.

(11) Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare.

(12) Categoriile de cheltuieli eligibile şi metodologia de distribuire a acestora din finanţarea

complementară şi suplimentară, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.

(13) Rectorii universităţilor de stat, prin contractul instituţional încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, sunt direct responsabili de alocarea resurselor instituţiei, prioritarspre departamentele şi structurile cele mai performante.

Art. 224 Statul român poate acorda anual burse pentru sprijinirea etnicilor români din ţări învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate, care doresc să studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat din România. 

Și ia în considerare studenții etnici români din afara graniţelor ţării, candidaţii proveniţi din medii de risc socio-economic ridicat – social – romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori:

(4) Studenţii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3), care se desfăşoară pe teritoriul României. 

(5) Instituţiile de învăţământ superior pot acorda, în afara cifrei de şcolarizare aprobate, cel puţin un loc pentru studii gratuite absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de Senatul universitar.

(6) Candidaţii proveniţi din medii de risc socioeconomic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social – romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori – pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii. 

(7) Activităţile extracurriculare – ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive, precum şi cele pentru studenţii capabili de performanţe sunt finanţate de la bugetul statului, conform normelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În acest scop se pot folosi şi alte surse de finanţare.

(8) Prevederile alin. (6) se aplică şi în cazul taberelor de creaţie, sportive şi de odihnă ale studenţilor.

(9) Statutul de student cu taxă se modifică în condiţiile stabilite de Senatul universitar.

(10) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel naţional. (11) La concursurile pentru obţinerea burselor prevăzute la alin. (10) pot participa studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat şi cei ai instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate.

Iar dacă te interesează politica relativ la cămine și cantine, e bine să citești următoarele: (12) Cheltuielile de întreţinere a internatelor, a căminelor şi a cantinelor universităţilor se acoperă din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ respective şi din subvenţii de la buget cu această destinaţie.

(13) Tarifele practicate de universităţi pentru studenţi la cămine şi cantine, sunt cel mult egale cu diferenţa dintre costurile de funcţionare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu utilităţile, cheltuielile cu materiile prime şi consumabile şi cheltuielile de întreţinere curentă şi, respectiv, subvenţiile de la bugetul de stat. (14) În vederea asigurării transparenţei, universitatea de stat publică periodic balanţa de venituri şi cheltuieli pentru fiecare cămin studenţesc. 

(15) Pot fi acordate subvenţii pentru cazare şi studenţilor care aleg altă formă de cazare decât căminele instituţiilor de învăţământ superior. 

(16) Instituţiile de învăţământ superior de stat asigură, în limita resurselor financiare alocate pentru efectuarea practicii comasate a studenţilor, pe perioada prevăzută în planurile de învăţământ, cheltuielile de masă, cazare şi transport, în situaţiile în care practica se desfăşoară în afara centrului universitar respectiv. 

(17) Toate actele de studii eliberate de universitate precum şi cele care atestă statutul de student (adeverinţe, carnete, legitimaţii) se eliberează în mod gratuit.