Descarcati Statutul Studentului

Art. 1 (1) Prezentul cod cuprinde drepturile și obligațiile studenților înmatriculați în instituțiile de
învățământ superior.
(2) Studenții înmatriculați în instituțiile de învățământ superior militar și învățământul de informații,
de ordine publică și de securitate națională beneficiază de drepturile și obligațiile stipulate în prezentul
cod dacă acestea nu contravin drepturilor și obligațiilor care decurg din reglementările elaborate de
structurile abilitate din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.
(3) Studenții înmatriculați în universitățile confesionale beneficiază de drepturile și obligațiile stipulate
în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligațiilor care decurg din reglementările
elaborate în funcție de specificul dogmatic și canonic al fiecărui cult.

Art. 2 Senatul universitar nou ales adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, la
propunerea studenților, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările
și completările ulterioare, precum şi prezentului cod, în termen de 60 de zile de la adoptarea acestuia.

Art. 3 (1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobândește prin admiterea la un
program de studii universitare de licență, master și respectiv doctorat potrivit art. 142 alin.(7) și art.199
alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Drepturile și obligațiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 681/2011
privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat .
(3) Contractul de studii încheiat între student și universitate în urma admiterii la un program de studii
universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.

Art. 4 (1) Studenții se pot asocia în structuri sau organizații studențești potrivit prevederilor art. 203
alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Organizațiile studențești legal constituite au dreptul să acceseze spațiile universitare pentru a
organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a
altor activități prestabilite. Universitatea are obligaţia de a reglementa aspectele de mai sus prin Codul
prevăzut la art. 2.
(3) Instituțiile de învățământ superior cooperează cu organizațiile studențești legal constituite și se
consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învățământului superior.

Art. 5 Asociațiile studențești legal constituite elaborează anual un raport privind respectarea
prevederilor prezentului cod în fiecare universitate din sistemul național de învățământ. Raportul se
face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universității. În cazul constatării unor
deficienţe, universitatea are obligația de a face publice modalitățile de soluţionare a acestora.

Art. 6 (1) Studenții sunt parteneri ai instituțiilor de învățământ superior și membri ai comunității

universitare beneficiind de drepturi și obligații în baza principiilor enunțate la art. 118 din Legea nr. 1/
2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Activitatea studenților în cadrul comunității universitare este reglementată de principiile enunțate la
art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 Statul garantează pentru toți studenții din sistemul național de învățământ, un învăţământ
echitabil în ceea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor.

Art. 8 Candidații proveniți din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de
vedere social, inclusiv absolvenți ai liceelor din mediu rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000
de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii. Asigurarea,
pentru această categorie de studenți, a serviciilor gratuite de orientare și consiliere educațională și
profesională, a serviciilor de tutorat precum și urmărirea traseelor educaționale în vederea asigurării
integrării lor academice, sociale și culturale în comunitate, constituie, împreună cu calitatea acestora,
un criteriu de evaluare a calității universității.

Art. 9 Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup, sunt
interzise în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

Art. 10 Drepturile studenților cu dizabilități fizice în desfășurarea activităților academice și a celor
sociale și culturale sunt cele prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.

Art. 11 Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunțate de Legea nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare:
a) Dreptul la învățământ de calitate;
b) Dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, conform legii, a
creditelor obținute în acest fel;
c) Dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislației în vigoare și a
Cartelor Universitare;
d) Dreptul la protecția datelor personale;
e) Dreptul la suport de curs gratuit (de minim 5 pagini), în format fizic sau electronic și acces la toate
materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii;
f) Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la
programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și
cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de
evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul studenților;
g) Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului” cu informații
referitoare la: drepturile și obligațiile studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile
puse la dispoziție de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a
universității și a facultății, informații despre asociațiile studențești legal constituite, modalități de
acces la burse și alte mijloace de finanțare, mobilități, precum și alte facilități și subvenții acordate;

h) Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea acestor
structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile;
i) Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestației cadrelor
didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul de studii
urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Evaluările sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor
respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice;
j) Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți pe site-ul propriu,
în format lizibil, în condițiile legislației în vigoare. Rezultatele vor conține centralizarea tuturor
evaluărilor pentru fiecare profesor în parte;
k) Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale instituției
la care studiază, în condițiile legislației în vigoare;
l) Drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activitățile
de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a Cartei
Universitare şi a eventualelor contracte între părţi;
m) Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică, profesională,
psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de instituția de
învățământ superior, potrivit Cartei Universitare;
n) Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum și
dreptul la baza materială, transport și masă asigurate în condițiile legii;
o) Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a
obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;
p) Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei Universitare și a legislației în vigoare;
q) Dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulație internațională dacă există această
posibilitate în instituția de învățământ superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de
program de studii;
r) Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând
cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică;
s) Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea
unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care au fost evaluați;
t) Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau
permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera
prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea
standardelor examinării;
u) Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale
universității. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre
didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul care studentul solicită
acest lucru;
v) Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de
licență/dizertație și de a i se comunica punctajul acordat;
w) Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea dezvoltării personale,
integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrării locului de muncă și mobilităţii
pe piața muncii;

x) Modul de identificare, organizare și evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu
obligatoriu de evaluare a calității programelor de studiu;
y) Studenții au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare conform art. 123 alin. (7) din
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului
de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri opționale și/sau facultative din totalitatea
cursurilor oferite de universitate.

Art. 11 (1) Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive din cadrul
universităților potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Cartei
Universitare.
(2) Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul universităților în temeiul următoarelor drepturi:
a) Dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale universității, conform Legii nr. 1/
2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Dreptul de a fi reprezentați în Senatul Universitar și în consiliul facultății într-o proporție de
minim 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei
Universitare;
c) Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant în funcţie de
performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot
implica în procedurile de alegere a studenților reprezentanți, indiferent de nivelul de reprezentare.
Intervențiile se sancționează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
d) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (Consiliu, Senat
și Consiliu de Administrație) ale universității pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în
care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora;
e) Dreptul de a fi reprezentați în structurile universității care gestionează serviciile sociale, inclusiv
comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
f) Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului
prin reprezentanți, precum și în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de
desemnare, potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
g) Dreptul de a fi informați şi consultaţi de către reprezentanții studenților în legătură cu hotărârile
votate în structurile de conducere ale instituției din care aceştia fac parte.

(3) Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatele Universitare sunt aleși prin
votul direct, secret și universal al tuturor studenților de la nivelul facultății, respectiv universității.
Organizațiile studențești legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega reprezentanți de
drept în aceste structuri. Numărul reprezentanților delegați de organizații studențești în aceste structuri
se stabileşte în baza autonomiei universitare.
(4) Procesul de desemnare a studenților membri în orice alte structuri consultative, deliberative și
executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se
realizează în baza autonomiei universitare și se stabilește de către studenți.
(5) Federațiile studențești legal constituite la nivel național desemnează reprezentanți în consiliile
consultative ale MECTS potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare.

Art. 12 (1) Studenții beneficiază de gratuitate pentru:
a) Studii universitare de licență, master și doctorat în limita locurilor bugetate disponibile și a
reglementărilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul cetățenilor
români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
European și ai Confederației Elvețiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni
conform art. 205 alin. (4), precum și în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) și (6).
b) Eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (inclusiv situația școlară /
foaia matricolă, a diplomelor de licență, inginer, urbanist, master și doctor, suplimentele la diplomă,
adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă).
c) Accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și
sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara granițelor țării, potrivit
prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituțiile de învățământ superior pot percepe taxe
stabilite în temeiul autonomiei universitare.
(3) Studenții beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
a) Cu cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru
transportul intern auto, feroviar și naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
b) De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări
culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
(4) Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de
credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 13 Studenții beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) Asistență medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
b) Cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condițiile legii;
c) Subvenții pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
d) Acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula
activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite, în conformitate cu prevederile
Cartei Universitare;
e) Dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către
organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care
sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile
publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii ;
f) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de
email ale universității și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în
condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare;
g) Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pentru
concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități.

Art. 14 (1) Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu
precum și alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta Universitară.
(2) Studenții au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate
de către universități.

Art. 15 (1) Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
a) Burse pentru stimularea performanței, care se distribuie conform regulamentelor interne ale
universităților și pot fi împărțite în burse de merit, de studiu și de excelență;
b) Burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, al căror cuantum minim
este propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, raportându-se la
costurile reale pentru masă și cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;
c) Burse din alocații bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităților precum și alte tipuri
de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislația în vigoare, al căror cuantum trebuie să
acopere cel puțin costurile pentru masă și cazare;
d) Burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte persoane juridice sau fizice
de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Studenții pot beneficia de împrumuturi prin Agenția de Credite și Burse pentru Studenți în
conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16 (1) Studenții care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în
educația și formarea lor profesională, culturală sau sportivă, beneficiază de locuri în taberele tematice
în limita bugetului acordat în acest scop.
(2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context nonformal pentru
care studenții pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei Universitare .
(3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada vacanțelor, cu
consultarea federațiilor naționale studențești legal constituite.

Art. 17 Studenții au următoarele obligații:
a) De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ şi programelor analitice
ale disciplinelor;
b) De a respecta carta, regulamentele și deciziile universității;
c) De a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior în
calitate de reprezentanți aleși ai studenților;
d) De a respecta standardele de calitate impuse de către universități;
e) De a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor
prezentate în lucrările elaborate;
f) De a respecta prevederile codului etic al universităţii;
g) De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire originale;
h) De a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul
activităților conexe acestuia;
i) De a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe
interzise;

j) De a nu folosi un limbaj și comportament neadecvat mediului universitar;
k) De a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile
primite;
l) De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar;
m) De a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către
instituțiile de învățământ superior;
n) De a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor de către instituția de
învățământ superior;
o) De a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea influența
buna desfășurare a activităților de studiu individual și general;
p) Să își îndeplinească angajamentele financiare impuse de către instituția la care studiază, în
condițiile stabilite în contractul de studiu.

Art. 18 Federațiile naționale ale organizațiilor studențești elaborează anual un raport privind
respectarea prevederilor prezentului cod în universitățile din sistemul național de învățământ.